MOTOCROSS VINTAGE
Rechercher :
Les visites de notre site :
Nombre de visites totales : 444500
Nombre de visiteurs en ligne : 1
Dernière connexion : 13/12/2019 à 03:25:25

EWA PIKOSZ

 

Ewa PIKOSZ

 

 

Disciplines : 

 

Motocross

 

Cross Country

 

Enduro

 

Hard-Enduro 

 

Route etc...

 

Nous voici de retour en Pologne pour l'interview de la charmante Ewa Pikosz, une pilote qui pour l'instant touche un peu à tout dans le domaine de la Moto avec beaucoup de talent, ce qui lui procure une grande réussite.

N'ayant pas encore choisi le sport Moto pout lequel elle se consacrera à plein temps, elle pratique l'enduro, le hard enduro, le super enduro,le cross country, le Motocross, ou encore la moto de route, Ewa attend avant de prendre une décision bien qu'elle soit attirée aussi par des courses plus longues du genre Baja ou Rallye-Raids.

Quelle que soit sa décision,  nous sommes appelés à entendre parler d'elle dans les années qui viennent car la jolie pilote Polonaise maîtrise plus que bien son sujet et lorsqu'elle se sera fixé un objectif et une spécialité bien précise, nul doute que notre chère Ewa réussira à se hisser rapidement vers les sommets d'une ou de plusieurs classes féminines...

La petite anecdote, c'est que notre jeune pilote a décidé de répondre aux questions de Women and Motors dans ses trois langues de prédilection, le Polonais, l'Anglais et le Français. Mais ce qui m'a le plus étonné c'est l'absence quasi absolue de fautes d'expression ou d'orthographe dans cette langue compliquée qu'est le Français. A ce titre je lui adresse mes félicitations pour ce petit exploit en attendant d'autres beaucoup plus sérieuses en terme de moto dans les proches années à venir...

Mais dans l'attente d'un futur sportif au plus haut niveau, Vintage Motocross // Women and Motors lui souhaite de ne pas se tromper dans ses choix en lui souhaitant toute la réussite qu'elle mérite déjà aujourd'hui...

Bien Amicalement,

Didier    (W&M)

Here we are back in Poland for the interview of the charming Ewa Pikosz, a driver who for the moment touches a little at all in the field of the Motorcycle with great talent, which gives her a great success.

Having not yet chosen the motorcycle sport for which she will dedicate full-time, she practices enduro, hard enduro, super enduro, cross country, motocross, or road motorcycle, Ewa waits before take her decision although she is also attracted by longer races as Baja or Rallye-Raids.

Whatever its decision, we are called to hear about it in the years to come, because the pretty Polish driver knows her subject more than well and when she has set a goal and a specific specialty, no doubt our Dear Ewa will succeed in quickly climbing to the heights of one or more female classes ...

The little story is that our young driver decided to answer the questions of Women and Motors in her three preferred languages, Polish, English and French. But what surprised me most is the almost absolute absence of faults of expression or spelling in this complicated language that is French. For this reason I congratulate Ewa for this small achievement while waiting for other much more serious in terms of motorcycle in the next years to come ...

But while waiting for a sporting future at the highest level, Vintage Motocross // Women and Motors wishes her not to make a bad choice by wishing her all the success she deserves today ...

Sincerely,

Didier (W&M)

Jesteśmy ponownie w Polsce, by przeprowadzić rozmowę z uroczą motocyklistką Ewą Pikosz, która na razie w dziedzinie sportów motorowych próbuje wszystkiego po trochu. Robi to z wielkim talentem, co z pewnością zapewni jej wielki sukces.

Nie wybrała jeszcze konkretnej dziedziny sportu motorowego, której chciałaby się poświęcić całkowicie. Na razie zajmuje się enduro, hard enduro, super-enduro, cross country, motocross, ale nie jest jej też obca jazda na motocyklu szosowym.

Jak na razie Ewa jest jeszcze przed podjęciem ostatecznej decyzji, chociaż jej szczególną uwagę przyciągają dłuższe wyścigi, takie jak Baja lub Rally-Raids.


Niezależnie od tego, jaką decyzję podejmie, na pewno usłyszymy o niej w najbliższych latach. Śliczna polska motocyklistka doskonali się w jeździe i kiedy wyznaczy sobie cel oraz konkretną specjalność, nie ulega żadnej wątpliwości, że uda jej się błyskawicznie dotrzeć na szczyty jednej lub nawet kilku klas kobiecych.

Mam też małą anegdotę: nasza młoda motocyklistka zdecydowała się odpowiedzieć na pytania "Women and Motors" w trzech wybranych językach: polskim, angielskim i francuskim. Tym , co mnie najbardziej zaskoczyło, jest niemal całkowity brak błędów w tak skomplikowanym języku, jakim jest francuski. Dlatego też kieruję do niej moje gratulacje za ten niewątpliwy sukces, i czekam jednocześnie na kolejne, poważniejsze, motocyklowe, które z pewnością pojawią się w najbliższych latach.

"Vintage Motocross // Women and Motors" czeka zatem, aż Ewa stanie się nową sportową gwiazdą na najwyższym poziomie. Jednocześnie życzy jej, by nie pobłądziła przy wyborze swojej drogi. Życzymy jej wszelkich samych sukcesów, na które zasługuje już dzisiaj…

Przy całej mojej sympatii,

Didier   (W&M)

Ewa Pikosz "Interview"

Je te remercie Ewa de ta collaboration pour cette interview

"25 Questions pour une championne"

à laquelle tu as accepté de répondre avec beaucoup de sympathie pour les lecteurs de
     Motocross-Vintage//Des Femmes et des Moteurs !  
Ces quelques petits mots intéresseront beaucoup de passionnés de sports mécaniques au féminin, qui vont pouvoir mieux te connaître…!

Thank you for your cooperation Ewa, for this interview

"25 questions for a true champion"

which you agreed to answer with much sympathy for readers of  
Vintage Motocross//Womens and motors!  
These few little words will interest many fans of motorsport in the feminine who will be able to better get to know you ...!

            Dziękuję Ewa za współpracę przy wywiadzie 

      "25 pytań Mistrzyni",

       na który zgodziłaś się w olbrzymią sympatią dla                 czytelników 

 Motocross-Vintage // Kobiety i Motocykle!

Oto kilka słów, które zainteresują entuzjastów sportów motorowych u kobiet, którzy będą mogli lepiej Ciebie poznać  ...!

"Ewa Pikosz"

Interview en  25 Questions

"Ewa Pikosz"

Interview in 25 Questions

"Ewa Pikosz"

Wywiad w 25 pyta?

-1) Tes 3 principaux traits de caractère ?

Ce sont l'entêtement, le perfectionnisme et l'indépendance.

-1) The 3 main features of your character?

There are stubbornness, perfectionism, independence.

-1)  Trzy główne cechy Twojego charakteru?

Są to upór, perfekcjonizm, niezależność.

-2) La personne de ton entourage dont tu acceptes volontiers les conseils?

C'est mon entraîneur et parfois mon petit ami qui fait de la moto avec moi.

-2) The person of your entourage you gladly accept advice?

It is my coach and sometimes my boyfriend who drives with me.

-2) Osoba z Twojego otoczenia, której rady akceptujesz?

Jest to mój trener a czasami mój chłopak, który jeździ ze mną.

-3) Parle nous de tes débuts en compétition ?

 

  Un jour, moi et mon petit ami, nous avons rencontré une personne qui est notre entraineur aujourd'hui. Il nous a fait entrer dans le monde des competitions. En 2015 nous avons participé aux Championnats Cross Country de la Pologne occidentale. Je les ai gagnés. J'ai rivalisé avec les hommes. En Pologne il n'y a pas la classe de femme parce que il n'y a pas assez de filles qui veulent pratiquer cette discipline. Nous avons continué les compétitions en 2016. Nous avons participé aux differentes disciplines: Enduro, Super Enduro, Hard Enduro, Motocross et ma favorite le Cross Country. J'ai participé au Championnat de Cross Country de la région de  Łódź  dans lequel il était organisé la classe pour les femme. J'ai gagné toutes les compétitions dans ce chompionnat.

 

-3) Tell us about your beginnings in competition?

One day we (me and my boyfriend) met a man who has been our coach since today. He presented us the world of competitions. We participated in the competition in 2015 first time. It were Championship Cross Country of West Zone of Poland and we won each in our class. I ride in class with men because we have only a few girls in this discipline. In this year (2016) we participated in different kind of competitions:  Enduro, Super Enduro, Hard Enduro, Motocross and of course in Cross Country. In this year I won in Championship Cross Country of ?ód? in women's class.

-3) Opowiedz nam swoich początkach w zawodach?

Pewnego dnia poznaliśmy mężczyznę, który został naszym trenerem po dziś dzień. To on wprowadził nas w świat zawodów motocyklowych. W 2015 roku po raz pierwszy wystartowaliśmy w zawodach. Wzięliśmy udział w zawodach cross country Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej i każdy z nas wygrał w swojej klasie. Ja wygrałam w klasie z mężczyznami, ponieważ klasa kobiet nie istnieje ze względu na zbyt małą liczbę dziewczyn. W zeszłym roku braliśmy udział w różnych dyscyplinach enduro, super enduro, hard enduro, motocross i oczywiście cross country, które znów wygrałam, lecz tym razem w klasie Kobiet podczas innych Mistrzostw.

-4) Peux-tu nous parler brièvement de ton sport et des raisons de ce choix ?

J'aime la rivalité. Je pense que chaque personne, chaque événement dans notre vie influence notre choix. J'aime aussi le competitions sur piste mais j'ai choisi off road parce que c'est un sport  moins cher pour une sportive qui commence. Aujourd'hui je suis heureuse de mon choix.

    -4) Can you tell us briefly about your sport and why this choice?

I like rivalry. I think that all people, all events have influenced for our choices. I love also competition on road but for a sportsman who is beginner off road is cheaper. Today I'm glad for my choice.

-4)  Czy możesz nam powiedzieć krótko o swoim sporcie i dlaczego taki wybór?

Myślę, że każda osoba, każde wydarzenie ma wpływ na moje życie. Uwielbiam również rywalizację na szosie, ale off raod dla sportowca, który zaczyna jest jednak tańszy. Dziś jestem zadowolona z wyboru.-5) Comment te sens-tu le jour et la veille d’une course ?

Quand les competitions sont très importantes ou quand je sais que je n'ai pas une très bonne préparation je suis très nerveuse durant ce même jour. La veille d’une course n'est une journée avec des émotions.

    -5) How do you feel during the day and the day before a race?

When I know that the competitions are very important for me or I know that I haven't good preparation I'm very nervous. The day before hasn't influence for my frame of mind.

-5) Jak się czujesz w dniu i w przed dzień zawodów?

Kiedy wiem, że zawody są dla mnie bardzo ważne lub wiem, że nie mam dobrego przygotowania jestem bardzo zdenerwowana. Dzień przed zawodami nie wpływa na moje samopoczucie.

-6) Qui serait le (ou la) pilote que tu choisirais si tu pouvais passer une journée avec (lui ou elle)?

Je voudrais rencontrer la personne qui peut me dire en quelle discipline je serait la meilleure.

-6) Who would be the pilot would you choose if you could spend a day with him (or her)?

I would like to meet the person who will see my skills and who could be able to tell me in which discipline I can be great.

-6) Kogo wybrałabyś wśród zawodników, z którym chciałabyś spędzić dzień?

Chciałabym spotkać osobę, która spojrzałaby na moje umiejętności i byłaby w stanie powiedzieć mi w czym mogę najlepsza.

-7) De quoi es-tu la plus fière ?

  Je suis très fière de cette passion pour la Moto. Je suis heureuse que je puisse partager cette passion avec mon petit ami.

-7) What are you most proud of?

I'm the most proud of my passion which is my life and which I share with my partner.

-7) Z czego jesteś najbardziej dumna?

Najbardziej jestem dumna, że mam pasję w życiu, którą żyję i dzielę z moim partnerem. 

-8) Ton palmarès à ce jour ?

#-2015 - 1ère position aux Championnats de Cross Country de Pologne occidentale (Première femme qui ai gagné cette competition)

# 2016 - 1ère place aux  Championnats de Cross Country de la région de  Łódź.

# 2016 - 4ème place de  la Coupe de Pologne dans la classe des femmes en Enduro.

# 2016 -  4ème place aux Championnats de Pologne occidentale de Motocross.

# 2016 - La participation en 111 Red Bull MegaWatt

-8) Your prize list to date?

# 2015 - winner in women's category in Championship West Zone of Poland Cross Country (I was the first girl who won this competitions in men's category).

# 2016 - winner in women's category in Championship Zone of city Łódź Cross Country

# 2016 - 4th place in Cup of Poland Enduro in women's category.

# 2016 - 4th place in women's category in  Championship West Zone of Poland Motocross.

# 2016 - The participation in 111 Red Bull Megawatt in Poland.

-8) Twoja aktualna lista nagród?

# 2015 - wygrana w Mistrzostwach Strefy Polski Zachodniej Cross Country (Pierwsza Kobieta, która wygrała Mistrzostwa w klasie z mężczyznami)

# 2016 - wygrana w Mistrzostwach Okręgu Łódzkiego Cross Country

# 2016 - 4 miejsce w Pucharze Polski Enduro klasa Kobiet

# 2016 - 4 miejsce w Mistrzostwach Strefy ZachodniejPolski Motocross w klasie Kobiet

# 2016 - udział w 111 RedBull MegaWatt runda w Polsce

-9) De quelle événement conserves-tu le meilleur souvenir ?

J'ai été très heureuse en septembre 2016 quand j'avais terminé les courses de qualifications pour 111 RedBull MegaWatt. Ce sont les plus grandes et difficiles compétitions Hard Enduro en Pologne! Mon résultat n'a pas été suffisant pour la course finale mais j'étais très contente quand même.

-9) What event do you have the best memory?

I was very happy in September 2016 when I finished qualifying for 111 RedBull MegaWatt. These are the biggest and tough Hard Enduro competitions in Poland! My result was not enough for the final race but I was very happy.

-9) Z jakiego wydarzenia masz najlepsze wspomnienia?

Gdy ukończyłam kwalifikacje w 111 Red Bull Megawatt, największe i najcięższe zawody hard enduro w zeszłym roku.

-10) Ton plus mauvais souvenir durant ces années de compétitions?

Je me rappelle une situation difficile à comprendre pour moi: pendant les dernières compétiton de Cross Country de 2015, il y a eu des hommes, mes rivaux, qui ont voulu me montrer que la Moto est le sport pour eux, et non pas pour les femmes.

-10) Your worst memory all these years of competitions?

I remember one straight situation and not understanding for me: during last cross country competition in 2015 some guys, my rivals, whose wanted to show me  that this sport is  for them not for women .

-10) Twoje najgorsze wspomnienie ze wszystkich zawodów?

Pamiętam jedną dziwną i niezrozumiałą dla mnie sytuację. Ostatnia runda cross country w 2015 roku podczas której mężczyźni wyraźnie chcieli dać mi do zrozumienia, że jest to sport dla nich nie dla Kobiet.

-11) Quelle autre discipline aurait pu t’attirer dans le monde des sports mécaniques (hors motocross) ?

C'est le Hard enduro.

-11) What other discipline could interest you in the world of motorsport (excluding motocross)?

This is Hard enduro.

-11) Jaka inna dyscyplina motosportu zainteresowa?aby Ciebie oprócz motocrossu?

Jest to Hard Enduro.

-12) Quelle autre sport aurais-tu aimé pratiquer si tu en avais eu le choix ?

J'ai déjà choisi. C'est La Moto. Mais j'aime aussi la natation. Je vais souvent à la piscine pour avoir de la bonne condition.

-12) Which other sport would you have liked practice yourself  if had to choose?

I have chosen yet. This is my Moto. I also like swimming. I often go to swimming pool for having a good condition.

-12) Jaki inny sport chcia?abym uprawia? je?eli musia?aby? wybra ?

Ja już wybrałam. Oczywiście motocykl. Lubię również pływanie. Chodzę często na basen dla dobrej kondycji.

-13) A quel endroit extraordinaire aurais-tu rêvé de participer à une course de Motocross ?

S'il s'agit du Motocross, je ne sais pas. Mais je rêve toujours qu'un jour je participerai à la compétition Enduro en Roumanie.

-13) What amazing place would you have dreamed to participate a Motocross Race?

I don't know but I dream of participating in the competition Enduro in Romania.

-13) Jakie jest Twoje wymarzone miejsce do udzia?u w zawodach Motocross?

Motocross nie wiem, ale chciałabym wziąć udział w zawodach enduro w Rumunii.

-14) Quel est le l'endroit rêvé ou tu aimerais le plus partir en vacances  (3 Destinations)?

Je n’ai pas beaucoup de temps pour les vacances. Quand même, si je pouvais faire un voyage de ma vie, je choisirais des pays ou des régions chaudes telles que Bora Bora. Je voudrais aussi aller en Roumanie ou Maroc pour y faire de la Moto.

-14) What is the destination of your dreams or you would most like to go on vacation (3 Destinations)?

I don't have many time for vacations. If I can choose place from my dreams I would like go to Bora Bora where is very warmth. I would like to go on my motorcycles to Romania or Morocco.

-14) Jakie jest Twoje wymarzone miejsce lub gdzie chciałabyś jechać na wakacje? (3 kierunki)

Nie mam za dużo na wakacje. Jednakże gdybym miała wybrać się w podróż mojego życia wybrałabym region, gdzie jest ciepło np. Bora Bora. Chciałabym również pojeździć motocyklem w Rumunii lub Maroko.

Bora Bora et ses superbes plages de sable blanc en compagnie d'adorables sirènes heart

Bora Bora and its beautiful white sand beaches in adorable mermaids company heart

Bora Bora i jej piękne białe piaszczyste plaże w uroczym towarzystwie syren heart-15) Quel est ton objectif sportif pour l’avenir ?

Mon objectif sportif pour l’avenir c’est de choisir la meilleure discipline pour moi.

-15) What is your sporting goal for the future?

Choosing the best discipline for me.

-15) Jaki jest Twój sportowy cel na przyszłość?

Wybór najlepszej dyscypliny dla mnie.

-16) Comment peux-tu nous résumer ta carrière à ce jour ?

Je cherche toujours la discipline pour moi. J’aime beaucoup le cross country mais en Pologne il n’y a pas assez de femmes sportives pour organiser la catégorie pour les femmes. Je pense que je suis actuellement au moment de choisir la discipline qui me convient le plus. Je voudrais essayer chaque discipline, me tester dans de différents sports mécaniques. Je voudrais encore essayer un jour les compétitions comme les Bajas. Pourtant, je pense aujourd’hui que j’irai plutôt vers le hard enduro.

-16) How can you summarize for us your career so far?

Today I'm looking for the best discipline for me. I love cross country but there are not to many women to organize the woman's category. I try different kind of  disciplines. I would like to try myself in the competitions like Baja. I think I will be  practise hard enduro in the near future.

-16) Jak możesz podsumować dla nas swoją karierę do tej pory?

Do dziś szukam dyscypliny dla siebie. Uwielbiam cross country, ale nie ma wystarczającej liczby kobiet, aby utworzyć klasę Kobiet. Chciałabym spróbować jeszcze wyścigów Baja kiedyś. Dziś niestety myślę, że pójdę w hard enduro.

-17) Si un jour un de tes enfants te dit "je veux faire des courses" ?

Une bonne question. Pour moi la réponse est quand même evidente: je lui achèterai une licence pour qu’il puisse participer aux competitions.

-17) If one day, one of your kids told you "I want to race"?

Good question. For me the answer is evident:  I will buy him/her a licence and He/she could be able to participate in competition.

-17) Co zrobisz, gdy pewnego dnia Twoje dziecko powie: "Chcę się ścigać" ?

Dobre pytanie. Dla mnie odpowiedź jest jasna: kupię mu/jej lisecję, aby mógł/-a brać udział w zawodach.-18) La victoire et le titre de tes rêves ?

Pour ce moment je n’y pense pas. Je suis au début de ma carrière et je me concentre sur cette constatation. Mais il est normal que je rêve de succès sportifs. Celle qui est pour moi la plus attendue c’est Baja 1000. Ce serait magnifique d’être la première femme pilote de moto en Pologne à prendre part à cette competition…

-18) The victory and the title of your dreams?

I don't think about this because I'm at the beginning of my career. Often I dream about Baja 1000. Maybe I will be the first woman on Moto in this competition from Poland..

-18) Twoje wymarzone zwycięstwo i wymarzony tytuł?

Nie myślę o tym na razie, ponieważ jestem na początku kariery. Często marzę jednak o Baja 1000. Być może pierwsza kobieta na motocyklu z Polski?

-19) Quel est le comportement de la gent masculine envers toi, sur les circuits et en dehors ?

Je me souviens qu’au début les reactions de mes rivaux ont été différentes. Aujourd’hui c’est beaucoup mieux. Ils me prennent au sérieux et je pense qu’ils voient que ma technique à moto est très bonne. Je sais que les hommes veulent souvent rivaliser avec moi. C’est difficile et un peu incompréhensible ! Je suis une femme et je n’ai pas autant de forces que les hommes. Mais pourtant je m’amuse très bien.

-19) What is the behavior of the males  towards you, on the circuits and outside?

Today I think the reactions are very positive because I have very good technique on Moto. I know that many men want be my rival but I'm the girl and I don't have enough strong as a man. Anyway I always have fun.

-19) Jakie jest zachowanie mężczyzn wobec Ciebie na zewnątrz i w Twoim otoczeniu?

Dziś wydaje mi się, że reakcje są pozytywne, gdyż mam bardzo dobrą technikę na motocyklu. Wiem, że mężczyźni często chcą ze mną rywalizować, ale jestem dziewczyną I nie mam wystarczającej siły jak faceci. Ale i tak zawsze dobrze się bawię.

-20) Peux-tu nous dire quel est le quotidien d’une pilote comme toi aujourd’hui ?

Nous avons des sponsors mais quand même je dois gagner de l’argent pour pouvoir participer aux competitions. Je travaille dans un magasin de vente en gros avec les parties et pieces de rechange pour les motos. Le lundi et le jeudi, après mon travail, je deviens instructeur et j’apprends à conduire une motocyclette on-road à mes étudiants. Le mardi et le vendredi, nous avons les entraînements. Le mercredi soir j’ai mes leçons de langue française et après je dois me preparer pour mes entraînements et mes compétitions. J’y participe chaque weekend. Entre-temps, je dois m’occuper de ma maison, de mon chien, de mon petit ami… Et bien sûr, je dois trouver du temps pour répondre à des interviews. wink

-20) Can you tell us what is the life of a driver like you today   ?

Although we have the sponsors I have to work to earn money for the competition. I work in the biggest wholesale store with parts of Moto. On Mondays and Thursdays after work I teach people how to drive motorcycle on-raod. I'm the instructor.  On Tuesdays and Fridays we have the training. On Wednesdays I have the lesson of French and then I have to prepare for competitions. Every weekend we have competitions or workouts. Meanwhile I have to do housework, write interviews, take care of my dog and my boyfriend. wink

-20) Powiedz nam jak wygląda dzień powszedni takiego zawodnika jak Ty?

Oprócz tego, że mamy sponsorów muszę zarabiać pieniądze na zawody. Podczas dnia pracuję w jednej z największych hurtowni z częściami do motocykli. Po pracy w poniedziałki I czwartki uczę ludzi jeździć motocyklami szosowymi. Jestem instruktorem nauki jazdy na motocyklu szosowym. Wtorki I piątki mamy treningi. Środy mam lekcje nauki francuskiego a po nich muszę przygotować się do zawodów. W każdy weekend mamy zawody lub treningi. Poza tym muszę sprzątać dam, pisać wywiady, opiekować się psem I chłopakiem. wink 

-21) La chose la plus importante dans la vie, c’est quoi ?
Pour moi, c’est le bonheur.

-21) The most important thing in life, what is it?

For me it's happiness.

-21) Jaka jest najważniejsza rzecz w życiu?

Dla mnie najważniejsze jest szczęście.

-22) Quel est ton (ou ta) meilleur ami dans ce monde du Motocross ?

Je ne peux répondre que ceci : C’est mon chéri, mon petit ami. smiley

-22) Who was your best friend in the world of Motocross (male or femelle)?

My boyfriend smiley

-22) Kto jest Twoim najlepszym przyjacielem w świcie Motocrossu ( mężczyzna czy kobieta)?

Mój chłopak smiley

Łukasz Kubicki

-23) Ton modèle de pilote (homme ou femme) parmi toutes les disciplines de sports mécaniques, celui ou celle qui t’a fait le plus rêver ?

J'ai beaucoup d'exemples. Mais le plus important modèle de pilote est pour moi Graham Jarvis en Enduro. S'il s'agît des compétitions de lonques distances, ma pilote de rêve est Laia Sanz.

Graham Jarvis

Laïa Sanz

-23) Your driver model (male or female) of all motorsports, one that gave you the most dream?

I have many examples. My favorite driver model is Graham Jarvis in Enduro. If I think about long distance in competitions it's Laia Sanz.

Graham Jarvis

Laïa Sanz

-23) Twój wzór do naśladowania (mężczyzna lub kobieta) z całego motosportu, która dała Tobie najwięcej marzeń?

Mam wiele przykładów. Moim ulubionym modelem jest Graham Jarvis kierowcy w Enduro. Jeśli myślę o długim dystansie w zawodach to Laia Sanz. 

Graham Jarvis

Laïa Sanz

-24) Est-ce que le fait d'être une jolie fille t'a parfois aidé dans ton parcours ?

Bien sûr.

-24) Being a beautiful Girl, was sometimes useful in your racing career?

Of course.

-24) Bycie piękną kobietą jest przydane w tym sporcie?

Oczywiście.

-25) Le mot de la fin ou le message de Ewa Pikosz, après cet agréable moment virtuel  passé en ta compagnie !!!

L'imagination est plus importante que la connaissance, parce que la connaissance est limitée.

 Albert Einstein

-25) The word of the end or the message from Ewa Pikosz, after this pleasant virtual moment spent with you !!!

Imagination is more important than knowledge, because knowledge is limited.

Albert Einstein

-25) Słowo lub przesłanie na koniec od Ewa Pikosz po tym przyjemnie spędzonych wspólnie chwilach?

Wyob­raźnia jest ważniej­sza od wie­dzy, po­nieważ wie­dza jest ograniczona.   

Albert Einstein. 

A. Einsten a aussi écrit cette vérité : 

"Essayez de ne pas devenir un homme de succès, mais essayer plutôt de devenir un homme de valeur".

Einstein also wrote this truth:

"Try not to Become a man of success, try to aim Rather Become a man of value".

Einstein napisał również tę prawdę:

"Staraj się nie stać się człowiekiem sukcesu, spróbuj celować raczej stać się człowiekiem wartości".Je te remercie chère Ewa, d’avoir bien voulu te prêter au jeu des 25 Questions pour
Women and Motors…
Je te souhaite de connaître beaucoup de superbes moments dans la pratique de ton sport de prédilection, et j'espère que les lecteurs de
Motocross-Vintage//Women and Motors
pourrons maintenant apprécier tes performances de sportive de haut niveau, et je me joins à eux pour te souhaiter de parvenir au plus bel avenir sportif dont tu puisses rêver...

Bien amicalement,

Didier (W&M)

Thank you dear Ewa, for kindly lend you at the game of 25 Questions for Women and Motors ...
I wish you to know many wonderful moments in the practice of your favorite sport, and I hope that readers of
Motocross-Vintage // Women and Motors
can now appreciate your high-level sports performance, and I join them to wish you to reach the finest sporting future
of which you could dream ...

Sincerely,

Didier (W&M)

Dziękuję droga Ewo za zechciałaś zagrać w grę 25 pytań dla Kobiety i Motocykle...
Życzę Tobie przeżycia wielu wspaniałych chwil podczas wykonywania Twojego ulubionego sportu 
i mam nadzieję, że czytelnicy

          Motocross-Vintage// Kobiety i Motocykle 

mogą teraz cieszyć się z Twoich wyników sportowych na wysokim poziomie i łączę się z nimi w życzeniach najlepszych sportowych osiągnięć w przyszłości, o których marzysz ...

Szczerze,

Didier   (W&M)

Les Honneurs de la Presse yes

Honors of the Press yes

Zaszczyty przedsiębiorstw prasowych yes

Nos partenaires
En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de nous permettre d’améliorer votre expérience utilisateur. En Savoir + OK